LUS.nu

LUS står för LäsUtvecklingsSchema – Det är ett hjälpmedel för att underlätta en gemensam bedömning av elevers läsutveckling.

Information om LUS

LäsUtvecklingsSchemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument som utgår från lärares samlade bedömarkompetens.

Bakgrund
LUS är en förkortning och står för LäsUtvecklingsSchema. LUS är ett verktyg som hjälper förskole-, grundskole- och gymnasielärare att hålla reda på och följa elever i deras läsutveckling. LUS utvecklades 1979 – 81 i ett projekt som finansierades av Skolöverstyrelsen. LUS innebär att läraren genom kvalitativa bedömningar placerar in varje elev i förhållande till LUS kvalitativa utvecklingssteg.

Syftet
Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Vidare ska läraren ha koll på att ingen elev kommer på efterkälken. Läraren ska snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra sina fortsatta studier.

LäsUtvecklingsSchemat uppdaterades 2001 till Nya LUS

Anpassning till Lpo 94
Om man har ”koll på läget” får man en stor metodisk frihet på exakt det sätt Lpo 94 avser. Med ”mål att uppnå” i Lpo 94 definieras bra metod eller bra pedagogik helt enkelt som det som leder till att eleverna kan det de skall kunna.

Kunskapskontrollerna görs i det dagliga arbetet då lärare ger akt på vilka kvalitéer och på vilket sätt eleven kan läsa. För den som är van vid schemat går det fort och lätt och tar inte mycket tid från det pedagogiska arbetet. Det leder också till att läraren kan planera och fördela resurserna så de elever som behöver mer tid och hjälp kan få det.

Av försöksverksamhet (PRIS-projektet, Stockholms Stad 1999 – 2001) framgår att en tät och systematisk uppföljning av elevernas utveckling ger bra skolor och rektorer som, med hjälp av de instrument som krävs för att få resultatstyrningen i funktion, blir pedagogiska ledare.

Metodoberoende
Nya LUS är metodoberoende till skillnad från gamla LUS som huvudsakligen speglade den utveckling som styrdes av läslärebaserad läsundervisning.

Författare: Birgita Allard, Bo Sundblad, Margret Rudqvist

Dokument
LUS-protokoll – Tomma klassprotokoll för utskrift. Kräver MS Excel (eller Excel Viewer).
LUS-punkterna (Archive.org) – En översikt av LUS-punkterna. Kräver Acrobat Reader.

Länkar
www.bibo.se – Bo Sundblads hemsida. Information om LUS och andra utvecklingspedagogiska stöd.

Produkter och tjänster

Det finns ett antal LUS-relaterade produkter som kan fungera som ett hjälpmedel vid bedömning:

Filmen om LUS

I första delen av filmen berättar elever, lärare, en rektor, föräldrar och Bo Sundblad om LUS. De berättar om bakgrunden till LUS, hur lärare använder LUS i det vardagliga arbetet. Eleverna berättar vad de tycker om att bli LUSade. En rektor talar om hur hennes arbete har förändrats i och med LUS och hur hon kan följa läsutvecklingen hos samtliga elever i skolan. Föräldrar berättar om hur man med hjälp av LUS fått ett verktyg som man har gemensamt med lärarna.

I den andra delen av filmen redovisas LUS punkterna 1-18 i filmsekvenser. Här får lärare ett stöd 

”Det är bra, det är väldigt bra…” – en film om LUS.

Nya LUS-boken – en bok om läsutveckling

Nya LUS-boken: En bok om läsutveckling av Bo Sundblad, Birgita Allard och Margret Rudqvist.

LäsUtvecklingsSchemat, LUS, är ett kvalitativt bedömnings-instrument som utgår från lärares samlade bedömar-kompetens.

Lärarna gör kunskapskontroll i det dagliga arbetet då de lyssnar och ger akt på de kvaliteter eleverna läser med. För den som är van är det lätt att LUSa elever och det tar inte mycket tid från det pedagogiska arbetet.

LUS är uppbyggt av kvalitativa steg som en lärare kan se i elevers läsutveckling t.ex.:

Punkt 4: Barnet läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden.
Punkt 6: Barnet tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i texten. Korrigerar sig själv ibland.
Punkt 13: Barnet läser med mer flyt i läsningen, fastnar ibland.
Punkt 15: Barnet läser flytande med god förståelse. Föredrar att läsa tyst.
Punkt 17: Barnet förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan.
Punkt 18a: Barnet läser med behållning bokserier utan bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs framåt, t ex: Sune, Bert, Femböcker och liknande med omfång på ca 100 sidor eller mer.

En bok om läsutveckling av Bo Sundblad, Birgita Allard och Magret Rudqvist.

CD-ROM

CD-ROM skivan innehåller fler exempel på varje LUS punkt 1-19. Barn läser olika texter. Exemplen på CD-ROM-skivan ska vara ett stöd till lärare när de ska bedöma var elever befinner sig i läsutvecklingen.

LUSnet

LUSnet är en internet-baserad tjänst för lärare, rektorer och skolpolitiker. Med hjälp av LUSnet kan lärare lätt administrera och presentera resultaten från ”LUSningarna” av eleverna. Resultaten presenteras i olika diagram och rapporter.

För att kunna använda LUSnet så krävs det att skolan har en licens. Varje lärare och rektor får ett unikt lösenordsskyddat ”konto”. På ”kontot” administrerar läraren informationen om elevernas läsutveckling.

Vill du få mer information om CD-ROM-skivan och LUSnet kontakta [email protected] eller [email protected].

Utbildning i LUSnet och LUS CD-ROM

Vi erbjuder en grundläggande utbildning i LUSnet och LUS CD-ROM. Utbildningen som tar ca två timmar innehåller;

– information om hur lärare kan arbeta med LUS CD-ROM skivan
– information om hur lärare, rektorer och skolpersonal kan arbeta med LUSnet
– LUS CD-ROM skivans olika funktioner
– LUSnets olika funktioner
– hur lärare lägger in klasser i LUSnet
– hur lärare LUSar elever i LUSnet och med hjälp av LUS CD-ROM
– hur lärare tar fram diagram över klassens läsutveckling
– hur rektor kan ta fram diagram över klassers och skolans läsutveckling
– hur sökfunktionen fungerar

Vi erbjuder även en ”komma-igång” utbildning i LUSnet och LUS CD-ROM. Utbildningen tar ca fyra timmar. I utbildningen ingår samma punkter som den grundlägande utbildningen men vi arbetar i skolans datasal (om det finns en datasal, annars kan vi organisera så vi får tillgång till en). Varje lärare ska ha tillgång till en dator.

I utbildningen hjälper vi lärare att komma igång med LUS CD-ROM och LUSnet. Lärarna får lägga in sina elever i LUSnet, skriva in elevernas LUS resultat och ta fram diagram över klassens läsutveckling. Rektor får även lära sig att ta fram diagram över skolans elevers läsutveckling. Kontakta [email protected] eller [email protected].

itlexikon.se logo

Vårt mål är att bli den största webbplatsen inom svensk IT och teknik sammanhang. Häng med på vår resa!

Kontakta oss

ITLexikon.se

Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sverige

[email protected]